Nærhet til markedet – banken som er stor nok for folk flest

Aurskog Sparebank har lagt bak seg et godt bank år i sitt 173. driftsår med gjennomgående gode resultater. Banken har hatt en vekst som forventet, oppnådd et godt driftsresultat og styrket soliditeten i takt med strenge regulatoriske myndighetskrav. Aurskog Sparebank står således ved inngangen til 2019 godt rustet til å delta i den meget krevende konkurransen som finner sted i bankmarkedet, et marked i sterk endring. Hele verdikjeden underlegges krav til løpende effektivisering, ikke minst gjennom digitalisering av produkt- og tjenestespekter.

Aurskog Sparebank skal ta del i de nødvendige omstillinger og samtidig være nær våre kunder i alle distribusjonskanaler. Banken har en meget sterk markedsposisjon i Romeriksregionen med god tilgang på nye kundeforhold. Markedsområdet er attraktivt for nyetableringer og tilflytting.

Banken har tre kjerneverdier; nærhet, kompetanse og relasjonsorientert. Disse tre elementene er helt sentrale for å lykkes i markedet og opprettholde de strenge krav til kvalitet som forventes av oss.

Aurskog Sparebank ønsker å være en engasjert samfunnsaktør og en sterk støttespiller til lokalt lag- og foreningsliv gjennom sponsorstøtte og gavevirksomhet. Banken er spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår, samt å bidra til vekst og utvikling i markedsområdet. Årlig gir banken betydelige beløp til lokalsamfunnet i form av sponsorater og gaver.

Aurskog Sparebank er medeier i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS, og sammen med 67 andre sparebanker utgjør dette Eika Alliansen. Gjennom alliansesamarbeidet er det mulig å oppnå stordriftsfordeler og tilgang til gode produkter og tjenester. Det ville vært svært krevende for oss uten Eika Alliansen i ryggen.

Det er et svært positivt engasjement i hele banken med solide medarbeiderprestasjoner på alle plan. Banken har gjennomgående medarbeidere med høy kompetanse. Vi er beredt til å gjennomføre nødvendige organisatoriske og strategiske tilpasninger for å øke konkurransekraft og bevare vår selvstendighet. Bevissthet til våre kjerneverdier og systematisk arbeid skal gi oss nødvendige framtidige fortrinn i markedskampen for å bevare Aurskog Sparebanks sterke posisjon.