Aurskog Sparebank har lagt bak seg et nytt godt bank år med gjennomgående gode resultater i samsvar med våre målsettinger. Banken har hatt en fortsatt moderat vekst, oppnådd et godt driftsresultat og styrket soliditeten i takt med strenge regulatoriske krav som stilles til kapital og likviditet.

For å stå rustet i markedskampen har styret kunngjort en fortrinnsrettet egenkapitalbevis emisjon på 80 mill. Emisjonen er fullt garantert.

Aurskog Sparebank står således ved inngangen til 2017 godt rustet til å delta i den meget krevende konkurransen som finner sted i bankmarkedet.

Vi ser et bankmarkedet som endres raskt. Hele verdikjeden underlegges krav til løpende effektivisering, ikke minst gjennom digitalisering av produkt og tjeneste-spekter. Aurskog Sparebank skal ta del i de nødvendige omstillinger og samtidig være nær våre kunder i alle distribusjonskanaler.

Banken har gjennom året hatt en god tilgang på nye kundeforhold. Markedsområdet er attraktivt for nyetableringer og tilflytting.

Banken har tre kjerneverdier; nærhet, kompetanse og relasjonsorientert. Disse tre elementene er helt sentrale for å lykkes i markedet og opprettholde de strenge krav til kvalitet som forventes av oss.

Aurskog Sparebank ønsker å være en engasjert samfunnsaktør og en sterk støttespiller til lokalt lag- og foreningsliv gjennom sponsorstøtte og gavevirksomhet. Banken er spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår og bidra til vekst og utvikling i kjernemarkedsområdet.

Det er et svært positivt engasjement i hele banken med solide medarbeiderprestasjoner på alle plan. Banken har gjennomgående medarbeidere med høy kompetanse. Vi er beredt til å gjennomføre nødvendige organisatoriske og strategiske tilpasninger for å øke konkurransekraft og bevare vår selvstendighet. Bevissthet til våre kjerneverdier og systematisk arbeid skal gi oss nødvendige framtidige fortrinn i markedskampen for å bevare Aurskog Sparebanks sterke posisjon.

Odd Nordli

Adm. banksjef 
     Pressekontakt